"Everything you see I owe to spaghetti." -- Sophia Loren, actress